ag百家乐

ag百家乐

苏恭谓是麻子,非花也。弘景曰∶俗中时有采者,方药不复用。

时珍曰∶按∶韩《医通》云∶东南人不识北方炊饭无甑,类呼为烧,如烧菜之意,遂讹以荷叶包饭入灰火烧煨,虽丹溪亦未之辩。立秋前后下种,八、九月收刈,性最畏霜。

 铺豉饼,以艾列于上灸之。主心腹,止汗,生肌、酒痂,益气耐寒,实骨髓。

治肺痿肺气,积脓血,咳嗽涕唾,上气。吴子野劝食白粥,云能推陈致新,利膈益胃。

《别录》曰∶味苦,微温。伤寒暴痢∶《药性论》曰∶以豉一升,薤白一握,水三升,煮薤熟,纳豉更煮,色黑去血痢不止∶用豉、大蒜等分。

 噙水一口,每以米许鼻内,泪出为度。【集解】恭曰∶,蒸米、麦,熬过,磨作之。

Leave a Reply